News

“New Light for New Normal” จาก L&E ที่เป็นมากกว่า
แสงสว่าง ในงาน ACT FORUM ’20 Design + Built

ผ้าเหล่านี้ไม่ใช่ผ้าที่คุณเคยรู้จัก “OneMoreThing”
กับนวัตกรรมผ้าทอและลวดลายแสน
“แหกคอก นอกกรอบ” ในงาน
ACT FORUM ’20 Design + Built

ประหยัดพลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร ด้วยนวัตกรรมโคมไฟโซลาร์เซลล์จาก LED ONHOME ใน
ACT FORUM ’20 Design + Built

เจาะลึกกลไกแพลทฟอร์ม “we!park” กับกระบวนการที่อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการออกแบบ
พื้นที่สีเขียวของ “คุณยศพล บุญสม”

พบ “123 COLOUR” บริการด้านจอภาพ แสง สี
การจัดอีเวนต์แบบครบวงจร
ใน ACT FORUM ’20 Design + Built

จะดีแค่ไหนหากเราสามารถร่วมออกแบบลิฟต์
ได้ด้วยตนเอง พบลิฟต์บ้านแบบ Customize จาก
AMATA Home Lift ใน ACT FORUM ’20 Design + Built

เมนู