Wed. 18 Nov 2020 | 14.00 – 15.30 | TOA Stage

THE ZERO COVID PROJECT

“จากสถานการณ์เชื้อไวรัส COVID-19 ระบาดทั่วโลก ทำให้มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวัน
อย่างต่อเนื่อง องค์กรวิชาชีพสถาปัตยกรรมเล็งเห็นถึงความไม่เพียงพอของสถานที่รองรับผู้ป่วยในอนาคต
โดยคาดการณ์ว่าจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงรวมตัวกันก่อตั้งโครงการที่มีชื่อว่า “ZERO- COVID โครงการ
ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบปรับปรุงอาคาร ในส่วนจุดคัดกรอง และส่วนดูแลผู้ป่วย COVID-19”
ให้กับโรงพยาบาลของรัฐ
วัตถุประสงค์:
1. ระดมสมาชิกและบุคคลากรทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบในสาขาต่างๆ ให้ความช่วยเหลือด้านการออกแบบให้กับโรงพยาบาลของรัฐ
2.เพื่อให้คำแนะนำด้านการออกแบบสถานที่รองรับผู้ป่วยจากเชื้อไวรัส COVID-19 ให้เพียงพอต่อความต้องการ
3.เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด”

พล.อ.ต. ม.ล.ประกิตติ เกษมสันต์

นายกสภาสถาปนิก

ผศ.ดร. ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ

นายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย
อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ สถาปนิก บริษัท แอพสแทร็ค จำกัด

ณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์

ผู้อำนวยการศูนย์การออกแบบเพื่อสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์และแนวคิดในการออกแบบโรงพยาบาลเอกชน

โควิด 19 เป็นสิ่งท้าทายและให้ทุกโรงพยาบาลต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและสร้างระบบบริการซึ่งมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ไม่ว่าจะเป็นการนำวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนาบริการ ระบบการจัดการที่รวดเร็วสำหรับผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาล รวมถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเพื่อปกป้องผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ และการจัดการด้านอื่นๆ

เสนิส อยู่พูล

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม
สถานพยาบาลเอกชนระดับนานาชาติ
บริษัท ทีค จำกัด

Wed. 18 Nov 2020 | 16.30 – 18.00 | TOA Stage

กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรอาคารและพื้นที่ทำงานหลัง ZERO COVID

*information to be updated

อายุธพร บูรณะกุล

นายกสมาคมวิชาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร

Wed. 18 Nov 2020 | 16.30 – 18.00 | OneMoreThing Stage

เรือนจำปันสุข
การพัฒนาเรือนจำและคุณภาพชีวิตในเรือนจำด้วยสถาปัตยกรรม

การพัฒนาเรือนจำและคุณภาพชีวิตในเรือนจำด้วยสถาปัตยกรรม

อาวุธ อังคาวุธ

สถาปนิกอิสสระ และอาจารย์พิเศษ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่

สัมภาษณ์ ชนานิยม

อดีตผู้อำนวยการกองออกแบบและก่อสร้าง
กระทรวงยุติธรรม

ไมเคิลปริพล ตั้งตรงจิตร

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สุนารี ลาวัลยะวัฒน์

อาจารย์และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Thu. 19 Nov 2020 | 10.30 – 12.00 | TOA Stage

เคล็ดลับพิชิตช่วงวิกฤตของ CONSTRUCTION MANAGEMENT &
PROJECT MANAGEMENT

*information to be updated

นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Moderator: คุณเอก ตัณฑเกษม

Thu. 19 Nov 2020 | 10.30 – 12.00 | OneMoreThing Stage

การพัฒนาวิชาชีพและการขอเลื่อนระดับฯ – ถึงเวลาสอบเลื่อนระดับแล้วหรือยัง?

*information to be updated

ชเล คุณาวงศ์

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท องศาสถาปนิก จำกัด

สุวัฒน์ วสะภิญโญกุล

กรรมการสภาสถาปนิก/เลขาธิการ
สภาสถาปนิก

Thu. 19 Nov 2020 | 14.00 – 15.30 | TOA Stage

LUMBINI WORLD HERITAGE
CONTINUING THE KENZO TANGE’S MASTERPLAN LEGACY
BY THAI ARCHITECTS

Continuing the Kenzo Tange’s Masterplan Legacy by Thai Architects

ผศ.ดร. ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ

นายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย
อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ สถาปนิก บริษัท แอพสแทร็ค จำกัด

Moderator: ดร. ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย

อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Thu. 19 Nov 2020 | 14.00 – 15.30 | OneMoreThing Stage

พื้นฐานความรู้ด้านสถาปัตยกรรม สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ

*information to be updated

ชาญณรงค์ แก่นทอง

อุปนายกสภาสถาปนิกคนที่สอง สภาสถาปนิก

Moderator: ทีมงานสภาสถาปนิก

Thu. 19 Nov 2020 | 16.30 – 18.00 | TOA Stage

KEYNOTE 1: PROXEMICS IN ARCHITECTURE AND DESIGN (ENGLISH LANGUAGE)

ทฤษฎีพรอกซีมิกซ์: ปฐมบทของระยะห่างทางสังคมกับสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
ทฤษฎีพรอกซีมิกซ์เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาของความแออัดในเมืองใหญ่ ในยุค 1960 โดยการยกเรื่องของระยะห่างทางสังคมให้เป็นตัวตั้งของการใช้พื้นที่ของมนุษย์ ที่ส่งผลให้กลายเป็นพื้นฐานในการออกแบบต่อเนื่องไปถึงการก่อให้เกิดการขยายตัวของพื้นที่ของมนุษย์และการรุกรานธรรมชาติและที่อยู่ของสัตว์ จนเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรคที่แพร่จากสัตว์สู่คนดังเช่น Covid 19 ในปัจจุบัน ในวันนี้ ระยะห่างทางสังคม ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งเพื่อเป็นหนทางเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์บนความสุญเสียของของสัตว์และระบบนิเวศน์ จึงถึงเวลาที่นักออกแบบจะพิจารณาหน้าที่และบทบาทของทฤษฎีนี้ในการออกแบบเพื่อสร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างมนุษยชาติ สัตว์ และระบบนิเวศน์

Application of proxemics theory by Edward T Hall in architecture and Design in the current covid-19 pandemic.
Proxemics theory was the solution for crowding in the 1960s that has governed the way space is designed by architects and designers.  The 2 square-meter space that defines social distancing has led to urban sprawl and invasion of nature and animal habitats, which has returned to affect us in the form of zoonotic disease: COVID 19.  Today, social distancing is once again being used to save humans at the cost of animals and nature.  It is time we revisit this theory to find the middle ground for humanity, animality, and ecology.

ร่วมบรรยายโดยวิทยากรสองท่าน Prof. Jon Charles Coe (บรรยายผ่านระบบออนไลน์จากออสเตรเลีย) และ ผศ.จุฑารัตน์ เหล่ามานะเจริญ

SPEAKER 1: Mr. Jon Charles Coe (Online from Australia)
Founding Principal, Jon Coe Design, Pty. Ltd. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยม สาขาภูมิสถาปัตยกรรมจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ และระดับปริญญาโท เกียรตินิยม สาขาภูมิสาถปัตยกรรมจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็นผู้เชี่ยวชาญการออกแบบและวางผังโครงการ ของสวนสัตว์ อะควาเรี่ยม สวนพฤกษศาสตร์ และอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีผลงานมาแล้วใน 30 ประเทศ

SPEAKER 2 & MODERATOR: Asst.Prof. Chutarat Laomanacharoen
ผศ.จุฑารัตน์ เหล่ามานะเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางด้านทฤษฎีสถาปัตยกรรมภายในและการออกแบบ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จบการศึกษาปริญญาตรีจาก ภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท เกียรตินิยม ทางด้าน ทฤษฎี กระบวนการ และการวิพากษ์การออกแบบจาก Arizona State University, รัฐอริโซน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำงานวิจัยทางด้านทฤษฎีสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่ได้รับการอ้างอิงโดยนักวิชาการในระดับนานาชาติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาศัพท์ตกแต่งภายในอาคารและเครื่องเรือนโดยราชบัณฑิตยสภา  ทำงานค้นคว้าด้านทฤษฎีการออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Design for Sustainability) ให้กับบริษัท Ixora company limited ซึ่งได้มีการนำไปใช้ในการออกแบบโครงการที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ด้านการออกแบบเพื่อความยั่งยืน ทำงานร่วมกับ Jon C. Coe ในการประยุกต์ทฤษฎี “Unzoo” มาใช้ในการประกวดแบบสวนสัตว์แห่งใหม่ และเป็นพื้นฐานในการสร้างทฤษฎีดุลยภาพระหว่างมนุษยชาติ สัตว์ และระบบนิเวศน์ เพื่อการออกแบบที่ยั่งยืน

Jon Charles Coe

LANDSCAPE ARCHITECT
Founding Principal
Jon Coe Design, Pty. Ltd.

Live Lecture! From Victoria, Australia

Speaker & Moderator:
Asst.Prof. Chutarat Laomanacharoen

Chairperson, Department of Product Design
School of Architecture and Design
Assumption University

Thu. 19 Nov 2020 | 16.30 – 18.00 | OneMoreThing Stage

SPACE AND EMOTIONAL IMPACT ON PEOPLE

Understanding of the relationship between physical space and its components that have emotional impact on people.

ชุตยาเวศ สินธุพันธุ์

ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขอนแก่น

Moderator: จินตนา ชูพรมวงษ์

นักจัดการความรู้อาวุโส
สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขอนแก่น

Fri. 20 Nov 2020 | 10.30 – 12.00 | TOA Stage

กฎหมายควบคุมอาคาร (กรณีศึกษาที่น่าสนใจ)

*information to be updated

วิวัฒน์ จิตนวล

กรรมการสภาสถาปนิก

สินิทธิ์ บุญสิทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

Fri. 20 Nov 2020 | 10.30 – 12.00 | OneMoreThing Stage

จรรยาบรรณวิชาชีพ (ออกแบบอย่างไรไม่ให้ติดคุก)

*information to be updated

ชาญณรงค์ แก่นทอง

อุปนายกสภาสถาปนิกคนที่สอง
สภาสถาปนิก

นิติศักดิ์ ชอบดำรงธรรม

กรรมการบริหาร
บริษัท แปลน อาคิเต็ค จำกัด

Fri. 20 Nov 2020 | 14.00 – 15.30 | TOA Stage

การบริหารสำนักงานสถาปนิก… ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจ

ร่วมฟังประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวจากหลายวิกฤตที่ทำให้วันนี้ A49 แข็งแกร่ง เติบโตและยังก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

ประภากร วทานยกุล

ประธานกรรมการ
บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด

Moderator: ชาตรี ตระกูลชวลิต

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท Emperor จำกัด

Fri. 20 Nov 2020 | 14.00 – 15.30 | OneMoreThing Stage

คุณภาพชีวิตใหม่ ในบ้านพักคนงาน

บ้านพักคนงานในไซต์งานก่อสร้างเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีข่าวการแพร่ระบาดสูงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากมีความเป็นอยู่ที่แออัด การบริหารจัดการที่ดีและเล็งเห็นว่าการดูแลคนงานเป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินโครงการ

ชนวิช อนัคกุล

ที่ปรึกษา บริษัท นันทวัน จำกัด

Moderator: จงจุรีย์ เก่งคำ

Mechanical engineer
บริษัท ไทยแอปโซลูท อินสเปกเตอร์ จำกัด

Fri. 20 Nov 2020 | 16.30 – 18.00 | TOA Stage

5 นายกฯ กับ ‘ARCHITECTURE FOR THE BETTER NORMAL’
สถาปัตยกรรมเพื่อการขับเคลื่อนประเทศและแบ่งปันความสุขสู่สังคม

พล.อ.ต. ม.ล.ประกิตติ เกษมสันต์

นายกสภาสถาปนิก

ชนะ สัมพลัง

นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

วิภาวดี พัฒนพงศ์พิบูล

นายกสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย

นำชัย แสนสุภา

นายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย

ผศ.ดร. ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ

นายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย

Moderator: ไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย

Fri. 20 Nov 2020 | 16.00 – 17.30 | OneMoreThing Stage

การชุบชีวิตโครงสร้างทิ้งร้างของเมือง

ผศ.ดร. นิรมล เสรีสกุล

ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง
UddC

Moderator: ผศ.คมกริช ธนะเพทย์

อาจารย์ประจำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Sat. 21 Nov 2020 | 09.30 – 11.00 | TOA Stage

KEYNOTE 2: THE FUTURE OF PUBLIC LANDSCAPES
(ENGLISH LANGUAGE)

Kate Orff

LANDSCAPE AND
URBAN PLANNING ARCHITECT
Founder, SCAPE (U.S.A.)
Professor, Columbia University

Live Lecture! From New York, USA

Moderator: Kotchakorn Voraakhom

Founder, Landprocess
Guest Lecturer at Harvard University and
Chulalongkorn University

Sat. 21 Nov 2020 | 13.00 – 14.30 | TOA Stage

KEYNOTE 3: ARCHITECTURE FOR THE COMMUNITY
(ENGLISH LANGUAGE)

Marina Tabassum

ARCHITECT
Principal
Marina Tabassum

Live Lecture! From Dhaka, Bangladesh

Moderator: Rachaporn Choochuey

Assistant Professor
Department Of Architecture
Chulalongkorn University

Sat. 21 Nov 2020 | 15.00 – 16.30 | TOA Stage

KEYNOTE 4: THE NOTION OF NOSTALGIA
(ENGLISH LANGUAGE)

Lyndon Neri

ARCHITECT AND INTERIOR ARCHITECT
Founding Partner
Neri & Hu Design and Research Office

Live Lecture! From Shanghai, China

Moderator: Saivipa Patpongpibul

Associates
P49 Deesign & Associates Co.,Ltd.

Sat. 21 Nov 2020 | 17.00 – 18.30 | TOA Stage

KEYNOTE 5: CITIES FOR PEOPLE
(ENGLISH LANGUAGE)

Jan Gehl

ARCHITECT AND URBAN DESIGN
Founding Partner
Gehl Architects

Live Lecture! From Copenhagen, Denmark

Moderator: Prin Jhearmaneechotechai

Associate Dean,
Faculty of Architecture, Chulalongkorn University

Sat. 21 Nov 2020 | 10.30 – 12.00 | OneMoreThing Stage

CIRCULAR ECONOMY IN ARCHITECTURE
หมุนเวียน อย่างยั่งยืน

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต

หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณรงค์วิทย์ อารีมิตร

Regional Manager
บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด (ขอนแก่น)

นงนุช พูลสวัสดิ์

นักวิจัย
สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

Sat. 21 Nov 2020 | 14.00 – 15.30 | OneMoreThing Stage

การสร้างพื้นที่สีเขียวในเมือง
GREEN CITY FOR SUSTAINABILITY

ยศพล บุญสม

กรรมการ บริษัท ฉมา จำกัด
ภูมิสถาปนิกผู้ก่อตั้ง we!park

Sat. 21 Nov 2020 | 16.30 – 18.00 | OneMoreThing Stage

KEYNOTE 6
ความรู้สถาปนิกไทยใช้ได้ตลอดชีวิต

ศาสตราจารย์กิตติคุณ
ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์

อุปนายกราชบัณฑิตยสภา
ราชบัณฑิต สาสขาวิชา นาฏกรรม ราชบัณฑิตยสภา,
นายกสภาสถาบันกันตนา, นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาปรัชญา,
นักวิชาการ นักวิจัย นักวิชาชีพ นักบริหาร นักบุกเบิก
นักบันดาลใจ ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์ และนาฏยศาสตร์

Sun. 22 Nov 2020 | 10.30 – 12.00 | TOA Stage

การออกแบบ Hotel & Condo ในยุคโควิด
อยู่อย่างไรในโลกอันพลิกผัน

พิชัย วงศ์ไวศยวรรณ

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด

นิวัติ อ่านเปรื่อง

Senior Partner
บริษัท PIA Interior จำกัด

ไพทยา บัญชากิติคุณ

Managing Director & Partner
บริษัท อะตอมดีไซน์ จำกัด

Moderator: อายุธพร บูรณะกุล

นายกสมาคมวิชาชีพ
บริหารทรัพยากรอาคาร

Sun. 22 Nov 2020 | 10.30 – 12.00 | OneMoreThing Stage

THE FUTURE OF CROSS DISCIPLINARY PRACTICE
คุณค่าของความเป็นสถาปนิกที่สร้างความแตกต่าง

ผศ.ดร.พร วิรุฬห์รักษ์

ที่ปรึกษาด้าน การพัฒนาธุรกิจ

ศันสนีย์ ชูโชติถาวร

UX/UI Designer, Bangkok Labs

Sun. 22 Nov 2020 | 14.00 – 15.30 | TOA Stage

KEYNOTE 7: พื้นที่ปันสุข สนุก บันทึก

พงษ์เทพ สกุลคู

มัณฑนากร
ผู้ก่อตั้ง August Design Consultant

Moderator: อนันต์ชัย จิรวิวัฒน์ธานันท์

Associate Partner
MADA Design Factory

Sun. 22 Nov 2020 | 14.00 – 15.30 | OneMoreThing Stage

KEYNOTE 8
สุขถ้วนหน้าพัฒนาเมืองด้วยการจัดรูปที่ดิน

รุสลัน โตะแปเราะ

สถาปนิกผังเมือง
นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จ.สมุทรสงคราม

Moderator: อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ความรู้
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง – UddC

Sun, 22 Nov 2020 | 16.30 – 18.00 | TOA Stage

KEYNOTE 9
สร้างคุณค่าและความสุขจากสถาปัตยกรรมสารเลว

ฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีมล

สถาปนิก
ผู้ก่อตั้ง CHAT Architects

Moderator: ปภพ เกิดทรัพย์

บรรณาธิการนิตยสาร Art4d

Sun, 22 Nov 2020 | 16.30 – 18.00 | OneMoreThing Stage

KEYNOTE 10
ส่งต่อความสุขผ่านพื้นที่สีเขียว

กชกร วรอาคม

ผู้ก่อตั้ง Landprocess
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Moderator: กมลชนก ศรีเสาวนันท์

ภูมิสถาปนิก
TK Studio Co., Ltd.

เมนู