**เปิดขายสำหรับสมาชิกสภาสถาปนิกและผู้ที่มี Voucher Code วันนี้ – 10 พ.ย. 62
*จำหน่ายบัตรบุคคลทั่วไป 1-10 พ.ย. 2562

**เปิดขายสำหรับสมาชิกสภาสถาปนิกและผู้ที่มี Voucher Code วันนี้ – 10 พ.ย. 62
*จำหน่ายบัตรบุคคลทั่วไป 1-10 พ.ย. 2562

FORUM B : THE PRACTICE

พล.อ.ต. ม.ล. ประกิตติ เกษมสันต์

นายกสภา
สภาสถาปนิก
พรบ. จัดซื้อ จัดจ้าง

ศุกร์ที่ 15 พ.ย. 62
11.00-12.15
ห้องจูปิเตอร์ 11

ดร.ไกร ตั้งสง่า

ประธานกรรมการ
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
บริษัท เคเคที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
พรบ. จัดซื้อ จัดจ้าง

11.00-12.15
ศุกร์ที่ 15 พ.ย. 62
ห้องจูปิเตอร์ 11

ผศ.ดร. นิรมล เสรีสกุล

ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง
โครงการฟื้นฟูกรุงเทพฯ

ศุกร์ที่ 15 พ.ย. 62
11.00-12.15
ห้องจูปิเตอร์ 12

ชาญณรงค์ แก่นทอง

อุปนายกสภาสถาปนิกคนที่สอง
สภาสถาปนิก
พ.ร.บ. สถาปนิก พ.ศ. 2543 และ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ศุกร์ที่ 15 พ.ย. 62
13.00-14.15
ห้องจูปิเตอร์ 11

จุลพร นันทพานิช

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ป่าเหนือ สตูดิโอ จำกัด
การออกแบบภูมิทัศน์เชิงนิเวศและวัฒนธรรมในวิถีชีวิตร่วมสมัย

ศุกร์ที่ 15 พ.ย. 62
13.00-14.15
ห้องจูปิเตอร์ 12

เสริญ วิเทศพงษ์

Group Director
บริษัท ปาล์มเมอร์ แอนด์ เทอร์เนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
การออกแบบอาคารสูงและอาคารใหญ่พิเศษ

ศุกร์ที่ 15 พ.ย. 62
14.30-15.45
ห้องจูปิเตอร์ 11

พิชัย วงศ์ไวศยวรรณ

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด
การออกแบบอาคารสูงและอาคารใหญ่พิเศษ

ศุกร์ที่ 15 พ.ย. 62
14.30-15.45
ห้องจูปิเตอร์ 11

ภราเดช พยัฆวิเชียร

นายกสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
บทบาทภาคการศึกษาในงานผังเมือง

ศุกร์ที่ 15 พ.ย. 62
14.30-15.45
ห้องจูปิเตอร์ 12

ดร. สรัสไชย องค์ประเสริฐ

ผู้อำนวยการ-ศูนย์เทคโนโลยีระดับสูง
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)
BIM for Interior Design

ศุกร์ที่ 15 พ.ย. 62
16.00-17.15
ห้องจูปิเตอร์ 11

รศ.ดร. พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์

คณาจารย์ประจำ, คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาปนิกอาเซียน สถานการณ์การทำงานร่วมกันระหว่าง สถาปนิกไทย และนานาชาติ

ศุกร์ที่ 15 พ.ย. 62
16.00-17.15
ห้องจูปิเตอร์ 12

นิติศักดิ์ ชอบดำรงธรรม

กรรมการบริหาร
บริษัท แปลน อาคิเต็ค จำกัด
สถาปนิกอาเซียน สถานการณ์การทำงานร่วมกันระหว่าง สถาปนิกไทย และนานาชาติ

ศุกร์ที่ 15 พ.ย. 62
16.00-17.15
ห้องจูปิเตอร์ 12

ดร. จิตพัต ฉอเรืองวิวัฒน์

ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)
Circular Architecture

ศุกร์ที่ 15 พ.ย. 62
17.30-18.45
ห้องจูปิเตอร์ 11

ดร. ณรงค์วิทย์ อารีมิตร

Regional Manager
Architects 49 Limited (ขอนแก่น)
Circular Architecture

ศุกร์ที่ 15 พ.ย. 62
17.30-18.45
ห้องจูปิเตอร์ 11

ภควดี ประพันธ์บัณฑิต

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
การพัฒนาโครงการเมืองขนาดใหญ่ของภาคเอกชน

ศุกร์ที่ 15 พ.ย. 62
17.30-18.45
ห้องจูปิเตอร์ 12

ศุภรัตน์ ชินะถาวร

ผู้ก่อตั้ง
Party/Space/Design (P/S/D)
Restaurant, Café, Branding

อาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 62
11.00-12.15
ห้องจูปิเตอร์ 11

ธราดล ทันด่วน

ที่ปรึกษาด้านต้นไม้และภูมิทัศน์
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
การปลูกสร้างป่าในเมืองที่สมบูรณ์และยั่งยืน

อาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 62
11.00-12.15
ห้องจูปิเตอร์ 12

เกชา ธีระโกเมน

ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อีอีซี เอ็นจีเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด
งานระบบ กับ สถาปัตยกรรม

อาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 62
13.00-14.15
ห้องจูปิเตอร์ 11

อนาวิล เจียมประเสริฐ

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิจัยและให้คำปรึกษา
โจนส์ แลง ลาซาลล์ อินคอร์ปอเรเต็ด
สถาปนิกผังเมืองในภาค อสังหาริมทรัพย์

อาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 62
13.00-14.15
ห้องจูปิเตอร์ 12

ภฤศธร สกุลไทย

ดีไซน์ไดเร็กเตอร์
PIA Interior Co., Ltd.
Hotel, Condominium, Adaptive Reuse

อาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 62
14.30 – 15.45
ห้องจูปิเตอร์ 11

Damian Tang

ประธาน
International Federation of Landscape Architects (IFLA),Asia-Pacific region
Biophilic City – Strategic Overview and Insights into Singapore greening efforts

อาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 62
14.30-15.45
ห้องจูปิเตอร์ 12

รัชนี จณะวัตร

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและสนับสนุนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
DIGITAL DISRUPTIVE

อาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 62
16.00-17.15
ห้องจูปิเตอร์ 11

ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์

อาจารย์ประจำ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตร์และศิลป์ของข้อมูลเมือง

อาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 62
16.00-17.15
ห้องจูปิเตอร์ 12

รศ. ไตรรัตน์ จารุทัศน์

หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญฯ
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Aging Society

อาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 62
17.30 – 18.45
ห้องจูปิเตอร์ 11

ชูศักดิ์ จันทร์ปฐมพงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภูมิสถาปนิกไทยกับการทำงานในต่างประเทศ

อาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 62
17.30-18.45
ห้องจูปิเตอร์ 12

วรศักดิ์ เหลืองสุวรรณ

อาจารย์ประจำ สาขาภูมิสถาปัตย์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภูมิสถาปนิกไทยกับการทำงานในต่างประเทศ

อาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 62
17.30-18.45
ห้องจูปิเตอร์ 12

ACT FORUM 2019 : ตารางการจำหน่ายบัตรเข้าฟัง FORUM A และ FORUM B

บัตรกลุ่มและบัตรสมนาคุณ

เปิดให้ลงทะเบียน
วันนี้ – 10 พ.ย. 62


ใช้ Voucher Code รับสิทธิ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย*

สำหรับสมาชิกสภาสถาปนิก

เปิดจำหน่ายออนไลน์
วันนี้ – 10 พ.ย. 62
  • ใช้เลขสมาชิกรับสิทธิ์**
  • Forum A : 500 บาท / หัวข้อ
  • Forum B : 250 บาท / หัวข้อ

สำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดจำหน่ายออนไลน์
1 – 10 พ.ย. 62
  • ราคาจำหน่าย
  • Forum A : 1,000 บาท / หัวข้อ
  • Forum B : 500 บาท / หัวข้อ

ซื้อบัตรหน้างาน

เปิดจำหน่าย
14 – 17 พ.ย. 62
  • ราคาจำหน่าย
  • Forum A : 1,000 บาท / หัวข้อ
  • Forum B : 500 บาท / หัวข้อ

เงื่อนไขสำคัญ

1. ผู้ที่มี Forum Voucher (บัตรกลุ่มและบัตรสมนาคุณ) โปรดใช้ Voucher Code เพื่อเป็นส่วนลดเต็มราคาในการซื้อบัตรเข้าฟังสัมมนาได้ที่ www.actforumexpo.com ถึงวันที่ 10 พ.ย. 62 ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
* Voucher Code แต่ละหมายเลข มีสิทธิ์เข้าซื้อบัตรออนไลน์ได้ 1 ครั้ง
2. สมาชิกสภาสถาปนิกที่สถานะยังไม่หมดอายุ สามารถซื้อบัตรออนไลน์โดยกรอกรหัสสมาชิก (เฉพาะตัวเลข 6 หลัก) เพื่อรับส่วนลดพิเศษได้ที่ www.actforumexpo.com ถึงวันที่ 10 พ.ย. 62
**เลขสมาชิกแต่ละหมายเลข มีสิทธิ์เข้าซื้อบัตรออนไลน์ได้ 1 ครั้ง
3. หัวข้อบรรยายที่มีผู้ลงทะเบียนเข้าฟังเต็มแล้วจะไม่สามารถเลือกได้
4. Forum Pass QR ที่ใช้เป็นบัตรเข้าฟังสัมมนา จะส่งให้ทางอีเมลเมื่อการลงทะเบียนซื้อบัตรสำเร็จ
5. หากต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าฟังสามารถส่งเรื่องเข้ามาที่ forum@actforumexpo.com
6. โปรดแสดงบัตรประชาชนพร้อม Forum Pass QR ก่อนเข้าห้องสัมมนา
7. หากการบรรยายเริ่มไปแล้วเกิน 15 นาที และท่านยังไม่มาจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
8. บัตรทุกใบไม่มีการระบุเลขที่นั่งในห้องบรรยาย ท่านที่มาถึงก่อนจะได้สิทธิ์เลือกที่นั่งก่อน
9. สภาสถาปนิกกำหนดให้ 2 หน่วย พวต. สำหรับแต่ละการบรรยาย สมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนที่ได้รับกับทางสภาสถาปนิกได้หลังการจัดงาน
10. สภาสถาปนิกไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีบัตร Forum Voucher ชำรุดหรือสูญหาย
11. บัตร Forum Voucher และ Forum Pass QR ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
12. สภาสถาปนิกขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหัวข้อการบรรยายหรือวิทยากรตามความเหมาะสมอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบทาง www.actforumexpo.com

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อบัตรออนไลน์ได้ที่ forum@actforumexpo.com

Sponsored by :